ОБРАЗЦИ

НазивТип
Барање за пристап до информации од јавен карактер Преземи PDF
Жалба за пристап до информации од јавен карактер Преземи PDF
Барање за Извод од план Преземи PDF
Барање за издавање уверение за платени даноци Преземи PDF
Пријава за данок на имот Преземи PDF
Пријава за данок на промет Преземи PDF
Пријава за данок на наследство и подарок Преземи PDF
Документ 8 Преземи PDF
Документ 9 Преземи PDF
Документ 10 Преземи PDF

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Е-ИНФОРМАТОР